Obchodní podmínky

 

I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

Společnost DejTonej s.r.o. zajišťuje účast na různých akcích a aktivitách (dále jen „služby“) na základě nákupu dárkového balíčku na www.dejtonej.cz. Dárkový certifikát může kupující koupit pro sebe nebo pro třetí osobu. Smluvní vztah vzniká mezi DejToNej s.r.o.  a kupujícím, a to koupí dárkového balíčku, přičemž „koupí“ se rozumí zaplacení kupní ceny dárkového balíčku kupujícím ve prospěch společnosti DejToNej s.r.o.  dle čl.IV. těchto podmínek. Koupí dárkového balíčku kupující potvrzuje, že souhlasí se všeobecnými obchodními podmínkami společnosti DejToNej s.r.o. 


II. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, potřebné pro komunikaci s kupujícím, budou použity výhradně pro účely objednávkového systému zboží, pro účely vnitřních rozborů a analýz sloužících k vyhodnocení systému. Vyhrazujeme si právo uživatele s použitím těchto údajů informovat o svých připravovaných aktivitách - slevy, akce apod. DejToNej s.r.o. se zavazuje, že osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Výjimku tvoří externí dodavatelé služeb, kterým jsou osobní data klientů poskytována za účelem plnění smouvy a to v minimálním rozsahu.


III. OBJEDNÁNÍ, DODÁNÍ ZBOŽÍ A REZERVACE SLUŽEB

Zbožím dle Všeobecných obchodních podmínek DejToNej s.r.o. může být:

1. dárkový balíček, který obsahuje dárkový certifikát opravňující svého držitele k realizaci služby, která je předmětem objednávky kupujícího

2. položka nabídky dárkových předmětů a květin, která je předmětem objednávky kupujícího.

Společnost DejToNej s.r.o.  zajistí dodávku zboží na základě objednávky kupujícího na místo dodání, kde si zboží převezme oprávněná osoba. V případě, že se jedná o dárkový balíček, je k plnění služby definované v dárkovém balíčku nutná rezervace. Bližší specifikace pojmů dle těchto podmínek je následovná:


a. objednávka
Odeslaná platná objednávka představuje až na výjimky uvedené v tomto odstavci neodvolatelný závazek kupujícího ke koupi zboží specifikovaného v objednávce. Objednávka může být písemná, ústní, emailová nebo telefonická.

b. místo dodání
Závazek společnosti DejToNej s.r.o.  dodat kupujícímu zboží je splněn doručením zboží v místě dodání zboží. Místem dodání zboží je místo takto označené kupujícím v objednávkovém formuláři.

c. způsob převzetí zboží oprávněnou osobou
Za doručení zboží kupujícímu lze považovat převzetí zboží kupujícím nebo jinou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání (oprávněná osoba).Provozovatel neodpovídá za ztrátu, poškození či odcizení zážitkového balíčku.

d. platnost zážitkového certifikátu
Platnost zážitkového certifikátu je 6 měsíců od data vystavení certifikátu (objednávky). Datum vystavení certifikátu je viditelně uvedeno na zážitkovém certifikátu. Po uplynutí této lhůty příjemce služeb (obdarovaný) ztrácí nárok na na poskytnutí vybrané služby bez nároku na jakoukoliv náhradu, pokud s ním písemně nebude dohodnuto jinak. Platnost certifikátu lze prodloužit  o dalších 6 měsíců (nejdéle však na dobu platnosti certifikátu 1 rok od data vystavení) a to za poplatek 500,- kč. Toto je nutno dohodnou emailem nebo telefonicky nejpozději poslední den platnosti certifikátu.

Certifikáty získáné z promo akcí či v rámci soutěží pořádaných či sponzorovaných společností DejTonej s.r.o. mají platnost 6 měsíců od data vystavení certifikátu a nelze je již prodloužit, pokud není uvedeno na certifikátu jinak.

e. plnění služeb definovaných v dárkovém balíčku
Služba bude poskytnuta držiteli uhrazeného dárkového certifikátu na základě potvrzené rezervace termínu realizace. Předmět služby je obsažen v dárkovém balíčku.

f. rezervace
Rezervace termínu a místa konkrétní služby musí být sjednána se společností DejToNej s.r.o. do data  platnosti certifikátu uvedeného na poukazu. Pokud v této lhůtě zákazník neprovede rezervaci, ztrácí nárok na poskytnutí vybrané služby, a to bez nároku na jakoukoli náhradu, pokud s ním písemně nebude dohodnuto jinak. Rezervací termínu a místa konání aktivity se DejToNej s.r.o. zavazuje zabezpečit kupujícímu služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě. Změna zarezervováného termínu ze strany klienta je u jednoho certifikátu možná pouze třikrát, poté je certifikát ( zážitek ) považován za vyčerpaný.

Veškerých služeb se kupující nebo ním pověřený držitel dárkového certifikátu či další osoby nimi určené účastní výlučně na svou vlastní odpovědnost. Kupující nebo ním pověřený držitel dárkového certifikátu či další osoby nimi určené musí sami posoudit, zda jsou zdravotně a fyzicky způsobilí k bezpečnému zvládnutí vybrané služby. Informace o případných omezeních, které se mohou týkat některých nabízených služeb (např. věk, zdravotní a tělesná způsobilost, případně požadavek na zdravotní prohlídku), jsou uvedeny v informacích, které jsou nedílnou součástí každého dárkového balíčku DejToNej.cz nebo budou kupujícímu sděleny na požádání zaměstnanci DejToNej s.r.o. Kupující je povinný se o případných omezeních a podmínkách vykonání akce informovat písemně nebo ústně u společnosti DejToNej s.r.o. a koupí aktivity či závaznou rezervací termínu čerpání zážitku potvrzuje, že mu jsou všechny případné omezení a podmínky vykonání akce jasné a že s nimi souhlasí.  Některé nabízené služby jsou závislé na počasí. Pokud bude služba zrušena z důvodu nepříznivého počasí, má kupující, který měl danou službu v tomto termínu rezervovanou, právo sjednat si termín náhradní.


IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Ceny jednotlivých dárkových balíčků jsou konečné, tzn. cena na stránkách uvedená je částka zahrnující zákonem danou výši DPH. Ceny jsou platné do 31.12.2018

1. cena předmětu koupě
Smluvní strany se dohodly na kupní ceně dárkového balíčku DejToNej.cz nebo položky nabídky dárkových předmětů a květin, která je jako cena objednaného zboží uvedena v závazné objednávce, na webových stránkách nebo sdělena telefonicky při telefonické objednávce. Cena může být kupujícím uhrazena pouze způsoby, které jsou nabízeny na internetové adrese http://www.dejtonej.cz (k balíčku bude přiložen platební doklad/faktura, který může být uhrazen převodem z účtu, poštou převodem,  platbou v hotovosti při osobním převzetí). Pokud není platební doklad/faktura uhrazen na účet společnosti do 1 měsíce od data vydání platebního dokladu/faktury, certifikát je stornován a je považován za neplatný.

2. zpoplatnění dopravy
Ke kupní ceně dle čl.IV.1. bude připočten paušální poplatek, stanovený v závislosti na způsobu zvolené dopravy v rámci České republiky:

a. česká pošta:  expresní balík/platba převodem (135,- Kč); obyčejně/platba převodem (80,- Kč); na dobírku (120,- Kč)

b. kurýrem po Praze: platba převodem (250,- Kč), platba na místě kurýrovi (kurýr tam i zpět 450,- Kč)

c. vyzvednutí v sídle společnosti: platba v hotovosti či fakturou převodem zdarma

3. zvýšení ceny služeb dárkových balíčků
Společnost DejToNej s.r.o. je oprávněna jednostranně zvýšit cenu dárkového balíčku DejToNej.cz v případě, že dodavatelé služeb (provozovatelé) zvýší ceny svých služeb minimálně o 10%. Jednostranné zvýšení ceny služeb musí společnost DejToNej s.r.o.  oznámit kupujícímu do 20. dne před započetím služby, nejpozději však v okamžik rezervace termínu a místa služby. Zvýšení ceny dle tohoto článku je kupující povinen zaplatit společnosti DejToNej s.r.o. ve lhůtě, kterou DejToNej s.r.o. kupujícímu písemně oznámí. Pokud zvýšení ceny služeb přesáhne 10% celkové ceny služeb, má kupující právo od smlouvy odstoupit nebo je oprávněn si vybrat jinou službu v nabídce, která odpovídá původní ceně zakoupeného dárkového balíčku.

4. Ztráta certifikátu

V případě ztráty certifikátu kupujícím či obdarovaným společnost DejToNej s.r.o. vystaví duplikát, za který kupující či obdarovaný zaplatí poplatek ve výši 150,- Kč.


V. ZMĚNY SJEDNANÝCH PODMÍNEK

Informace obsažené v dárkovém balíčku odpovídají situaci známé v době tisku těchto materiálů, a proto si společnost DejToNej s.r.o.  vyhrazuje právo na určité změny sjednaných podmínek; přičemž všechny změny ohlašuje společnost DejToNej s.r.o. kupujícímu bez zbytečného odkladu.

V případě závažných změn si společnost DejToNej s.r.o. vyžádá stanovisko kupujícího a současně určí lhůtu k jeho vyjádření. Pokud se kupující v určeném termínu nevyjádří, společnost DejToNej s.r.o. má za to, že se změnou souhlasí. V případě nesouhlasu je kupující oprávněn vybrat jinou službu v nabídce, která odpovídá původní ceně zakoupené služby.

Kupující je oprávněn si zdarma a bez uvedení důvodu  vybrat jinou službu v nabídce kdykoliv, ovšem jiná služba musí odpovídat původní ceně zakoupené služby. Pokud bude vybrána jiná služba s vyšší cenou, kupující uhradí rozdíl této částky. Změnu služby je možno provést nejpozději v okamžik rezervace dle čl.III.5. těchto podmínek.


VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

V případě koupě dárkového balíčku může kupující do okamžiku rezervace dle čl. III.5. těchto podmínek odstoupit od smlouvy se společností DejToNej s.r.o.  zaplacením odstupného. Odstupné činí 20% z ceny služby. Smluvní vztah je zrušen ke dni, kdy je odstupné zaplaceno společnosti DejToNej s.r.o. .

Kupující, držitel certifikátu nebo další osoba nimi určená, je oprávněn si za sebe zajistit kdykoliv před poskytnutím služby náhradníka, na nějž se nárok na zaplacení odstupného či jiných poplatků společnosti DejToNej s.r.o. nevztahuje. Této osobě pak musí být předán dárkový certifikát a náhradník musí splňovat podmínky uvedené v informacích k dané službě ( např.: věk, zdravotní stav, lékařské potvrzení). Osoba převádějící certifikát je povinna informovat nového obdarovaného o právech a povinnostech plynoucích ze smlouvy a obchodních podmínkách.

DejToNej s.r.o. může od této smlouvy odstoupit:

a. V případě vypršení platnosti certifikátu. Standardní platnost certifikátu je 6 měsíců od data jeho vystavení a datum vystavení certifikátu je jasně na certifikátu vyznačeno.  Po uplynutí doby platnosti certifikátu lze jeho platnost prodloužit o dalších 6 měsíců (nejdéle však na dobu platnosti certifikátu 1 rok od data vystavení)  a to za jednotný poplatek ve výši 500,- Kč

b. V případě zrušení služeb nebo položky nabídky dárkových předmětů a květin poskytovaných externími dodavateli.

c. Z důvodů porušení povinností kupujícího, stanovených touto smlouvou.

O zrušení služeb je společnost DejToNej s.r.o.  povinna kupujícího informovat nejpozději při rezervaci dle čl.III.5. těchto podmínek. V případě odstoupení společnosti DejToNej s.r.o.  od smlouvy dle písm. c) nevzniká kupujícímu nárok na vrácení zaplacené kupní ceny.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy:

a. V případě zrušení služeb nebo položky nabídky dárkových předmětů (zážitků) a květin.

b. V případě podstatného porušení povinností společností DejToNej s.r.o.

c. Dle Občanského zákoníku - Spotřebitelské smlouvy - část I., hlava pátá par.53 odstavec 7 a to bezplatně do 14 dnů od vystavení objednávky pokud již nenastalo plnění smlouvy.


Odstoupení od smlouvy některé ze smluvních stran se provádí písemně, a to nejpozději do 5-ti dnů od události či skutečnosti, na jejímž základě je možné od smlouvy odstoupit.


VII. REZERVACE A STORNO REZERVACE

a. Rezervace termínu a místa konkrétní aktivity musí být sjednána se společností DejToNej s.r.o. do data vypršení platnosti certifikátu. Pokud v této lhůtě objednávající neprovede rezervaci, ztrácí nárok na poskytnutí vybrané služby, a to bez nároku na jakoukoli náhradu, pokud s ním písemně nebude dohodnuto jinak. Rezervací termínu a místa konání aktivity se DejToNej s.r.o.  zavazuje zabezpečit objednávajícímu nebo osobě uvedené v objednávce služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě. Rezervace je závazná. Je nutné, aby objednávka termínu a místa konání byla provedena nejméně dva týdny před samotným uskutečněním zážitku.

b. Storno rezervace

a) ze strany objednavatele

Rezervaci je možné zrušit 3 pracovní dny (do 17:00) dříve před sjednaným termínem rezervace a sjednat termín nový v rámci platnosti certifikátu, není-li uvedeno u konkrétního zážitku jinak.

Rezervaci je možné zrušit 2 pracovní dny před sjednaným termínem nejpozději však 1 pracovní den (do 17:00) před sjednaným termínem za poplatek v hodnotě poloviny kupní ceny sjednaného balíčku a sjednat termín nový v rámci platnosti certifikátu nebo odstoupit od smlouvy, kdy bude objednateli dárkového balíčku vrácena polovina kupní ceny sjednaného balíčku, není-li uvedeno u konkrétního zážitku jinak.

Rezervace zrušená později než v předchozích odstavcích, respektive v den realizace zážitku, je považována za uskutečnění/realizaci zážitku bez jakéhokoli nároku na náhradu škody.

b) ze strany společnosti DejToNej s.r.o.

Rezervaci je možné zrušit 3 pracovní dny (do 17:00) a dříve před sjednaným termínem rezervace.  Agentura si vyhrazuje právo zrušit rezervaci termínu z důvodu neovlivnitelných okolností a klientovi bude sjednán náhradní termín v rámci platnosti certifikátu, v případě zrušení služby dodavatelem možnost výběru jiného zážitku ve stejné cenové  relaci.


VIII. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Kupující je povinen:

a. Obstarat si všechny potřebné doklady nutné k zajištění služby (např. cestovní doklady, pojištění, potvrzení o lékařské prohlídce apod.), seznam potřebných dokladů oznámí DejToNej s.r.o.  kupujícímu nejpozději při objednávce čerpání služeb (rezervaci termínu), přičemž společnost DejToNej s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé z neplatnosti nebo neúplnosti potřebných dokladů.

b. Zajistit u osob mladších 15-ti let nebo osob, jejichž zdravotní či duševní stav to vyžaduje, doprovod a dohled dospělé osoby.

c. Zajistit souhlas zákonného zástupce při účasti osoby mladší 18-ti let bez jeho doprovodu.

d. Dostavit se včas a na místo čerpání služeb sjednané s DejToNej s.r.o. .

e. Uhradit škody, které způsobil společnosti DejToNej s.r.o. nebo ostatním poskytovatelům služeb v rámci čerpání služeb.

Společnost DejToNej s.r.o. je povinna nejpozději do 5 dnů před zahájením čerpání služeb poskytnout kupujícímu písemně všechny podrobné informace o všech skutečnostech, které jsou pro kupujícího důležité a které jsou společnosti DejToNej s.r.o. známy.

Společnost DejToNej s.r.o.  je oprávněna v případě, že nastanou okolnosti jí bránící poskytnout služby dle sjednaných podmínek, provést odpovídající změny služby nebo tyto služby zrušit, přičemž oznámení o změně či zrušení se provede bez zbytečných odkladů.


IX. REKLAMACE

Společnost DejToNej s.r.o. je povinna poskytnout kupujícímu nebo držiteli certifikátu nebo další osobě nimi určené, služby specifikované v dárkovém balíčku nebo dodat položky nabídky dárkových předmětů a květin v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami a obecně závaznými právními předpisy.

Odpovědnost za vady musí kupující uplatnit písemně u společnosti DejToNej s.r.o. bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od provedení služby nebo dodání položky nabídky dárkových předmětů a květin. Společnost DejToNej s.r.o. je povinna oznámit kupujícímu své stanovisko k uplatněné odpovědnosti za vady nejpozději do 30 dnů od doručení písemného uplatnění.

Dojde-li k objektivním okolnostem nezávislým na vůli DejToNej s.r.o. , v jejichž důsledku kupující, držitel certifikátu nebo další osoby nimi určené plně nevyčerpal zaplacené služby, nevzniká kupujícímu, pokud není dohodnuto jinak, nárok na slevu z ceny těchto služeb.


X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Veškeré texty, ilustrace a fotografie obsažené v materiálech společnosti DejToNej s.r.o.  podléhají autorským právům a nesmí být kopírovány nebo používány dále bez výslovného písemného souhlasu společnosti DejToNej s.r.o. . Fotografie použité v informačních materiálech k jednotlivým službám mohou mít pouze ilustrativní charakter; auta, stroje, vybavení a okolí se mohou ve skutečnosti lišit.

Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v těchto podmínkách se řídí právní úpravou občanského zákoníku.

Všeobecné smluvní podmínky jsou platné s účinnosti od 1. 10. 2006.